รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึ.....   24 มี.ค 2564 357 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564   22 มี.ค 2564 345 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   22 มี.ค 2564 368 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564   22 มี.ค 2564 341 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563   22 มี.ค 2564 355 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563   12 ม.ค. 2564 309 ครั้ง icon
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563   12 ม.ค. 2564 313 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึ.....   5 มิ.ย. 2563 446 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563   5 มิ.ย. 2563 448 ครั้ง